społeczeństwo

Przestępczość nieletnich a historia

Zjawisko przestępczości osób nieletnich to współcześnie najistotniejszy temat poruszany poprzez przedstawicieli prawa, psychologów oraz pedagogów. Badania pokazują zdecydowany przyrost czynów zabronionych z udziałem młodych ludzi. W takim kontekście niezwykle istotnym elementem staje się szkoła, a w niej wychowawcy oraz pedagodzy, których praca powinna przyczynić się do swoistej poprawy jakości życia nieletnich.

Na co dzień często słyszymy o przestępczości. Słownik socjologiczny nie definiuje jednoznacznie przestępczości. Traktuje przestępstwo jako czyn zawiniony, naruszający obowiązujące prawo, uznany za społecznie szkodliwy lub niebezpieczny, a jednocześnie zagrożony formalnie określoną karą. Historię opisuje jako ciąg najazdów, rabunków oraz wyrzynania przeciwników. Przestępstwa obecne są w naszym codziennym życiu i różnymi drogami wciskają się do naszych domów, nie pozwalając nam o sobie zapomnieć. Zrozumiałe jest zatem zainteresowanie przestępczością, choć różne są przyczyny, dla których poświęca się jej uwagę. Przez wiele wieków nie było ścisłego określenia, co jest przestępstwem a co nim nie jest. Decydował o tym król, cesarz, car, książę. Mieli oni pełną władzę nad swymi poddanymi, sami będąc ponad prawem, mogąc się z łatwością wykupić przed klątwą papieską daniną lub pokutą. Ustawy określające, co jest przestępstwem, pojawiły się w Europie dopiero w wieku XVI, i głosiły zasadę, że dozwolone jest wszystko, co nie jest zakazane. Nadal jednak główną funkcją prawa była jego funkcja karna. Dopiero dwa wieki później, w dobie Oświecenia, dostrzeżono jego funkcję gwarancyjną – nie wolno karać za to, czego wcześniej wyraźnie nie zabroniono. Termin przestępstwo, używany przez kryminologię zawiera w sobie czyny bezprawne, zawinione, społecznie szkodliwe oraz karalne.

Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. To właśnie podmiot czynu decyduje o tym, że dane zachowanie będzie postrzegane jako przestępstwo, a innym razem jako czyn karalny. O ile ustawodawca w kodeksie karnym nie przewidział przypadków wyłączenia nieletniego z odpowiedzialności karnej, o tyle jedynie kilka wykroczeń będzie mogło stanowić czyn karalny, to znaczy będzie można pociągnąć nieletniego do odpowiedzialności karnej.

Przestępczość młodzieży to jeden z podstawowych problemów współczesnego społeczeństwa. Każdego dnia media donoszą o skutkach poczynań młodych ludzi, o ich brutalności i agresji. Zachowania przekraczają przyjęte w społeczeństwie normy społeczne i noszą znamiona przestępstw. Wielu ludzi zastanawia się jakie są przyczyny takich zachowań, jakie są uwarunkowania społeczne takich zachowań, gdyż przeciwdziałać przestępczości można przede wszystkim przez usuwanie jej źródeł.

Related posts

Problematyka rodziny dysfunkcyjnej

mateusz

Unia Europejska a kara śmierci

mateusz

Istota samooceny

mateusz